Filosofie

Voor Metrics-Management is het vak van Inkoop en Aanbesteden een cross functionele activiteit. Scope en doelstellingen van elk project hebben een logische samenhang. Inkoop en Aanbesteden is een cyclische activiteit waarbij Beleid-Uitvoering en Control elkaars logische en natuurlijke componenten zijn.  Vanuit deze filosofie ontwikkelt en begeleidt Metrics Management het Inkoop- en Aanbestedingsproces. Focus op wat er werkelijk toe doet vanuit de overtuiging dat volledige controle louter een illusie is: transparantie is beter.

 
 

Materiedeskundige

Materiesdeskundigen zien we in talloze in- en externe functies en rollen terug. Tesamen zijn zij met het gehele aanbestedingsteam de sleutel tot het succes. Voor Metrics-Management elke keer weer een nieuwe reis door een wereld vol expertkennis en deze zodanig te ordenen dat de einduitkomst voor iedere deelnemer als meerwaarde wordt ervaren.

Contractdeskundige

De contractdeskundige maakt de aanbesteding accountable in de uitvoeringsfase in al haar aspecten.
Niet alleen het (gedelegeerd) eigenaarschap ligt hierin besloten, maar ook het maximaal exploiteren ervan. Alsmede het doorontwikkelen van de service- en/of dienstverlening.

Doelmatigheid

In vakjargon heeft de laatste jaren ‘Business Allignment’ haar intrede in het Inkoopvak gedaan. Metrics Management bedoelt hiermee dat hiervan alleen sprake kan zijn wanneer er in alle geledingen binnen de Inkoopfunctie (van identificatie/voorbereiding tot en met bewaken/nazorg) de samenwerking gericht is op expertkennis wat leidt tot een ondubbelzinnige en op één manier beschreven behoeftestelling. Samenwerking als grondhouding, een ongeschreven wet.

Governance

Voor Metrics Management is Governance niets anders dan het monitoren van feiten, plaats- en tijdsonafhankelijk in een omgeving waarin transparantie beter is dan controle. Monitoren van metrics als vak en overtuiging zonder belangen en agenda’s.

Rechtmatigheid

In de (semi-) Publieke Sector is voor Inkopers de Aanbestedingswet 2012 het kader waarin geopereerd moet worden. De Richtlijnen over aanbestedingen zijn volop in ontwikkeling en zullen dat ook nog wel de komende jaren blijven doen. Het vraagt voor zowel (interne) Opdrachtgevers als Opdrachtnemers realiteitszin over de Inkooproute van een aan te kopen produkt, dienst of werk. Aansluiting met interne stakeholders staat hierin centraal. In het besturingsmodel van Metrics management is dat de levensader om binnen wet- en regelgeving de aanbesteding binnen ‘wensen en grenzen’ (het HOE) te kunnen uitvoeren waarbij altijd geldt: het onmogelijke doen we onmiddellijk, wonderen duren wat langer.

Wilt u meer weten over de zienswijze waarmee Metrics Management haar opdrachten uitvoert?

Wij staan altijd open voor uw vragen en lichten graag het een en ander nog eens nader toe.